Algemene voorwaarden

1) Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

2) De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Huidtherapeuten en de cliënt c.q. opdrachtgever inzake alle diensten door of namens De Huidtherapeuten verricht of verstrekt.

3) Afwijkende voorwaarden zijn voor De Huidtherapeuten alleen bindend indien deze vooraf schriftelijk per mail of brief zijn aanvaard.

4) Cliënt(e) is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij De Huidtherapeuten en cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor de toereikendheid van zijn/haar zorgverzekering.

a) De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt(e) aan wie de zorg is verleend c.q. de cliënt(e) in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen.

b) Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt(e) op basis van een factuur.

5) Afspraken inzake behandeling kunnen kosteloos minimaal 24 uur vóór de geplande afspraak geannuleerd worden (telefonisch op 026-3391099 of per mail). In alle andere gevallen wordt in verband met de gereserveerde behandeltijd het geldende tarief van € 36,00 per uur in rekening gebracht. De cliënt(e) ontvangt hiervan de rekening. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed conform de polisvoorwaarden.

6a) De huisarts en/of verwijzer wordt zo nodig na de intake schriftelijk van onze bevindingen op de hoogte gesteld, conform de eisen van de zorgverzekeraar.

6b) De huisarts en/of verwijzer wordt zo nodig ook na beëindiging van de behandeling schriftelijk op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling, conform de eisen van de zorgverzekeraar.

6c) Ingeval de cliënt(e) bezwaar heeft tegen het onder punt 6a en 6b gestelde, dan dient hij/zij hiertoe een schriftelijke verklaring te overleggen aan de behandeling, ruim voordat er gerapporteerd wordt.

7) Wanneer de cliënt(e) c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger de gemaakte afspraken of overeenkomst tussentijd opzegt, vervallen de reeds betaalde c.q. nog niet betaalde facturen niet.

8) Vragen over in rekening gebrachte honoraria, tarieven of kosten dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot De Huidtherapeuten te richten.

9) De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt(e) c.q. opdrachtgever een klacht indient over de factuur en/of behandeling tenzij de vermeende tekortkoming van De Huidtherapeuten de gedeeltelijke opschorting rechtvaardigt. Opschorting is in ieder geval niet geoorloofd indien de vermeende tekortkoming van De Huidtherapeuten van onderschikte aard is. De cliënt(e) c.q. opdrachtgever dient De Huidtherapeuten per omgaande schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen.

10) Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op het op de factuur vermelde IBAN (NL78ABNA0524402205) of contant aan de behandelaar te voldoen. Bij contante betaling ontvangt u betalingsbewijs.

11) Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt de eerste herinnering, met een 14 dagen betaal termijn gestuurd. Vervolgens krijgt de debiteur de laatste herinnering met administratiekosten die bij dezen worden gefixeerd op € 5,00 en de vermelding dat bij niet betalen een incassobureau wordt ingeschakeld.

12) Alle kosten worden in rekening gebracht, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk die De Huidtherapeuten ter incassering van haar vordering moet maken. Waaronder inbegrepen: een percentage buitengerechtelijk incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting welke kosten tenminste € 40,00 bedragen exclusief omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente- en administratiekosten.

13) De Huidtherapeuten zijn aangesloten bij de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten) en Kwaliteitsregister Paramedici, hierdoor is de volgende klachtenregeling van toepassing. Als u een klacht heeft, kunt u in gesprek met de huidtherapeut. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt(e) zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. Zie www.klachtenloketparamedici.nl

14) Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de cliënt(e). De medewerkers van De Huidtherapeuten gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan de in de Wbp gestelde regels, zie ook ons privacy beleid.

Oosterbeek, april 2019